Lista cu restantierii:

-
-

 
Moderator: Conf. univ. dr. Claudiu Constantin DINU – Facultatea de Drept, Universitatea din
București, avocat, director de departament în cadrul Institutului Național pentru
Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
Speakeri:
• Judecător Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA – Preşedintele Judecătoriei Sectorului 5 București
• Judecător Alex Bogdan ARGHIR – Președintele Judecătoriei Sectorului 2 București
• Prof. univ. dr. Adrian STOICA – Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative a
Universității „Ovidius” din Constanța, executor judecătoresc
PROGRAM
9.00-9.30 Înregistrarea participanţilor – welcome coffee
9.30-9.45 Deschiderea conferinței
9.45-11.30 Lucrările conferinței
11.30-11.45 Pauză de cafea
11.45-13.30 Lucrările conferinței
13.30-14.30 Prânz
14.30-16.00 Lucrările conferinței
16.00-16.15 Pauză de cafea
16.15-17.45 Lucrările conferinței
17.45-18.00 Concluzii. Închiderea conferinței
UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA
în parteneriat cu Editura Hamangiu
2 PARTENER MEDIA:
Conferinţa este deschisă participării tuturor persoanelor interesate de problematica executării silite, în primul rând
executori judecătoreşti, magistraţi şi avocaţi.
Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 20 septembrie 2017, prin email:
contact@cejcluj.ro sau fax: 0264.596.093.
Taxa de participare este de 250 lei şi include accesul la lucrările conferinţei, mapa cu materialele de conferinţă, coffeebreak-
uri şi masa de prânz. Taxa se achită în contul RO56 BREL 0002 0008 4022 0100 deschis la Libra Internet Bank,
sucursala Cluj Napoca, titular Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Cluj, CUI 13933257, cu
specificaţia „taxă conferinţă 22 septembrie 2017”.
TEME PROPUSE SPRE DEZBATERE:
1. Efectele suspendării executării silite, în special la executarea prin poprire; situația sumelor care
creditează contul debitoarei după momentul suspendării executării silite (eventual voluntare) – Alex
Bogdan ARGHIR
2. Raportul între executarea silită și sechestrul/ipoteca asigurătorie instituită de către organele de
cercetare și urmărire penală – Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
3. Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Reluarea executării – Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
Cum poate fi reluată o executare silită suspendată în urma notificării de dare în plată formulată de
către debitor în situația în care, la datele stabilite în notificare, nu s-a realizat transferul de
proprietate la notar, iar creditorul nu a formulat contestație împotriva notificării?
Singurul caz prevăzut de lege, în care i se dă dreptul creditorului să ceară reluarea executării este
cel de la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 77/2016: „În situaţia admiterii definitive a contestaţiei prevăzute
la art. 7, creditorul poate demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară
atât împotriva debitorului, cât şi împotriva altor garanţi personali sau ipotecari”.
De asemenea, potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 77/2016, „Până la soluţionarea definitivă a cererii
prevăzute la alin. (1) se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei
proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în
drepturile acestuia împotriva debitorului”.
Având în vedere că legea nu prevede un termen limită pentru formularea de către debitor a acțiunii
în instanță, care să curgă de la data la care creditorul trebuia să se prezinte la notar și să preia
imobilul, ce consecințe produce efectul suspensiv? Executarea silită este suspendată până la data la
care părțile trebuiau să se prezinte la notar? Continuă suspendarea până la soluționarea cererii
debitorului adresată instanței? Dar dacă debitorul nu depune această cerere într-un termen
rezonabil, sau deloc? Având în vedere ca nu are un termen limită, chiar dacă s-ar relua la un moment
dat executarea, debitorul poate depune în orice moment cererea. Tehnic, poate executorul să reia
executarea, la cererea creditorului, în acest interval gri, în care debitorul este în termen (oricând) să
formuleze acțiunea în instanță sau este nevoie de o acțiune în instanță a creditorului prin care să
solicite constatarea încetării suspendării executării silite?
4. Despre termenul de perimare prevăzut de art. 697 NCPC – Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
Când se poate invoca perimarea, având în vedere că intervine de drept, dar trebuie constatată de
către instanță? Oricând sau, sub sancțiunea decăderii, în termen de 15 zile de la efectuarea unui act
de executare? Sau, altfel spus, ce se întâmpla dacă trec 6 luni, dar nu cere nimeni constatarea
perimării și executorul continuă executarea?
UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA
în parteneriat cu Editura Hamangiu
PARTENER MEDIA: 3
Dacă un creditor a solicitat suspendarea executării, fără ca executorul să-i fi cerut vreodată în scris
să îndeplinească vreun act sau demers necesar executării silite, se perimă executarea?
Ce se întâmplă dacă nu mai revine niciodată creditorul cu cerere de reluare a executării silite?
5. Vânzarea titlurilor de valoare și a unor bunuri cu regim de circulație special (art. 757 NCPC) – Adrian
STOICA
6. Perimarea executării – constatare exclusivă pe calea principală arătată de Cod sau/și prin contestație la
executare – Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
7. Principiul disponibilității în executarea silită – în ce limite? – Alex Bogdan ARGHIR
8. În ce măsură înscrisul autentic notarial poate constitui titlu executoriu pentru executare silită prin
predare, respectiv a obligației de a face? – Claudiu Constantin DINU
9. Posibilitatea intervenției în situația executării silite prin poprire – Alex Bogdan ARGHIR
10. Posibilitatea popririi sumelor de bani „datorate” de executorul judecătoresc creditorului (a se vedea
și art. 873 NCPC) – Alex Bogdan ARGHIR
11. Consecințele notării sechestrului dispus în cadrul proceselor penale – Aurelian-Marian MURGOCILUCA
12. Consecințele achitării debitului după întocmirea procesului-verbal de licitație și adjudecarea bunului.
Momentul ultim până la care debitorul poate achita debitul – Alex Bogdan ARGHIR
13. Compensația în faza executării silite. Renunțarea expresă/tacită – Alex Bogdan ARGHIR
14. Urmărirea bunurilor comune ale soților în situația în care titlul executoriu a fost obținut împotriva
unuia dintre soți (art. 351 NCC) – Adrian STOICA
15. Hotărârea instanței pronunțată în contestația la executare. Momentul de la care aceasta este
executorie – Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
16. Problema conexării dosarelor de executare vs. cererile de intervenție în procedura de executare silită și
înscrierile la distribuirile de sume – Adrian STOICA
17. Problema executării împotriva moștenitorilor în ceea ce privește succesiunile deschise pe noul Cod
civil. Întinderea obligațiilor moștenitorului – Alex Bogdan ARGHIR
18. Posibilitatea urmăririi bunurilor în privința cărora s-au înființat măsuri asigurătorii dispuse în cadrul
proceselor penale – Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
19. Procedura de recuperare a sumelor de bani la care a fost obligat administratorul societății dizolvate, ca
urmare a unei acțiuni în atragerea răspunderii personale – competența efectuării executării și
distribuirea sumelor de bani rezultate din executare – Adrian STOICA
20. Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil. Este acesta titlu executoriu pentru evacuare, având în
vedere dispoziţiile art. 100 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activității notariale? – Claudiu
Constantin DINU
21. Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special (art. 757 NCPC). Procedura
urmăririi mărcilor înregistrate la OSIM. Valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, a
monumentelor istorice şi a imobilelor din zona de siguranţă a unităţilor militare – Adrian STOICA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA
în parteneriat cu Editura Hamangiu
4 PARTENER MEDIA:
22. Executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărârii de admitere a contestației la
executare de la pronunțarea soluției pe fondul cauzei sau doar după ce soluția rămâne definitivă? –
Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
Avem în vedere următoarele texte de lege:
– pe de-o parte dispozițiile art. 720 alin. (5) NCPC, care îl obligă pe executor să se conformeze
măsurilor luate sau dispuse de instanță, în caz de admitere a contestației, fără ca acest alineat să
precizeze și condiția ca hotărârea instanței să rămână definitivă;
– art. 651 NCPC reglementează în alin. (3) că „instanța de executare soluționează (…) contestațiile
la executare”, iar în alin. (4) că „în toate cazurile instanța se pronunță prin încheiere executorie”,
deși soluția pe fond privind contestația la executare se pronunță printr-o sentință civilă.
Putem totuși concluziona că prin coroborarea art. 720 alin. (5) cu art. 651 alin. (3) și (4) NCPC,
soluția pe fond din contestația la executare este executorie, chiar dacă art. 651 alin. (4) NCPC se
referă expres la încheiere?
Dacă răspunsul este afirmativ, atunci care este finalitatea practică a art. 720 alin. (4) NCPC
„Hotărârea de admitere sau de respingere a contestației, rămasă definitivă, va fi comunicată, din
oficiu și de îndată, și executorului judecătoresc.”?
23. TVA – Executarea silită – Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
24. Înscrisurile sub semnătură privată – Claudiu Constantin DINU
Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele
publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este
nulă şi considerată astfel nescrisă.
25. Înregistrarea cambiei şi a biletului la ordin în registrul de proteste – Adrian STOICA
26. În ce măsură are executorul judecătoresc posibilitatea de a constata că Legea nr. 77/2016 este
inaplicabilă unui anumit raport juridic și, prin urmare, de a continua executarea? – Aurelian-Marian
MURGOCI-LUCA
27. În ce măsura mai poate fi considerat biletul la ordin un titlu de sine stătător atunci când a fost emis
pentru „garantarea” executării unei alte obligații pecuniare? – Aurelian-Marian MURGOCI-LUCA
28. Situația onorariului cuvenit executorului judecătoresc pentru obligația de a face intuitu personae –
Alex Bogdan ARGHIR
29. Cenzurarea cheltuielilor de executare pe calea contestației la executare – Alex Bogdan ARGHIR
30. Competența teritorială a instanței de executare în materia încuviințării executării silite imobiliare –
Adrian STOICA
31. Există o limită a principiului disponibilității în situația constatării unei cereri de suspendare a executării
silite depuse de creditor, înaintea susținerii unei licitații mobiliare sau imobiliare, cu participanți
înscriși? – Adrian STOICA
Invităm participanții la conferință să pună în discuție orice subiecte și probleme de interes. Așteptăm
propunerile dumneavoastră pe adresa de email: contact@cejcluj.ro.